Program

Program

Szkoła Bożych Liderów to 4 miesiące, wypełnione codzienną modlitwą i nauczaniem Słowa Bożego. Program został podzielony na 8 bloków tematycznych, które obejmują następujący zakres:

Poznaj główne bloki tematyczne

Apostolski fundament

Zagadnienia:

 • Budowanie w duchu – praktyczne nauczanie,  jak wzmocnić swoje życie duchowe i relację z Bogiem;
 • Przełamujący wierzący – nauczanie dotyczące wzrostu autorytetu wierzącego i stosowania władzy duchowej na co dzień;
 • Kościół żywego Boga – fundamentalne zasady budowania i funkcjonowania kościoła;
 • Finanse – Od powodzenia do hojności w życiu, Boże zasady dotyczące osobistych finansów;
 • Rodzina – biblijna perspektywa dla rodziny.
Fundament Słowa Bożego

Zagadnienia:

 • Natchnienie i autorytet Pisma Świętego – wyjątkowość i autentyzm Biblii w ujęciu historycznym, jak powstawał kanon ksiąg biblijnych;
 • Doktryny Pisma Świętego – historyczne szkoły interpretacji Pisma we wczesnym chrześcijaństwie, zasady wykładu tekstu biblijnego, omówienie niektórych błędnych doktryn współcześnie funkcjonujących w obrębie tzw. historycznego chrześcijaństwa;
 • Przegląd ksiąg ST i NT – omówienie treści poszczególnych ksiąg biblijnych wraz z przedstawieniem ich tła historycznego i kulturowego;
 • Historia kościoła i duchowych przebudzeń – krótki rys historyczny rozwoju kościoła chrześcijańskiego, czasów jego odstępstwa i duchowej odnowy.
Moc Boża w działaniu

Zagadnienia:

 • Egzekwowanie autorytetu wierzącego – co zmienia w moim życiu fakt, że stałem się osoba wierzącą;
 • Uwalnianie obecności Bożej – poznanie Boga przez pryzmat Jego słowa a nie w oparciu o ludzkie tradycje i doświadczenie;
 • Efektywna modlitwa – fakty i mity na temat modlitwy. Poznanie jednego z najpotężniejszych narzędzi duchowych wprowadzających w sferę ponadnaturalną;
 • Walka o wolność duchową i trwanie w niej – realność  świata duchowego i jego wpływu na życie człowieka;
 • Manifestacja uzdrowienia – poznanie Bożej woli na temat zdrowia i oglądanie rezultatów manifestacji obietnic Bożych.
 • Wcielenie w życie zasad Królestwa Bożego- Postrzeganie Słowa Bożego  jak  instrukcji i aktywacja w swoim życiu tzw. ,,kluczy Królestwa”.
Wiara i uwielbienie Boga

Zagadnienia:

 • Trójdzielna istota człowieka (Duch-Dusza-Ciało)
 • Wiara – bohaterowie wiary w Biblii, jak stać się człowiekiem wiary
 • Zarys historyczny uwielbienia Boga
 • Rola uwielbienia w życiu osobistym i kościele, uwielbienie jako walka duchowa
 • Sprawiedliwość Boża w Chrystusie- usprawiedliwienie przez ofiarę Jezusa, oblicza religii, samosprawiedliwość
 • Przebaczenie i życie w wolności Chrystusowej
Chrześcijanin w świecie

Zagadnienia:

 • Cykl zajęć na temat rozwoju osobistego i zawodowego z perspektywy Pisma Świętego;
 • Boże standardy w pracy i biznesie – biblijne przykłady ludzi, którzy przez swoją pracę stali się błogosławieństwem dla swoich społeczności a czasem wręcz całych narodów;
 • Jak wyjść z miejsca stagnacji, odkryć i pomnażać „talenty” dane od Boga, brać odpowiedzialność za własną „ziemię obiecaną”;
 • Jak pracować nad charakterem, aby sukces nie był pułapką, lecz narzędziem służącym Bożym celom;
 • Jak nie ulegać trendom i dominującym na świecie systemom, lecz w praktyczny sposób propagować zasady Królestwa.
Skuteczna modlitwa

Zagadnienia:

 • Rola i istota wstawiennictwa
 • Modlitwa indywidualna vs zbiorowa
 • Zasady prowadzenia modlitwy zbiorowej
 • Budowanie zespołu do modlitwy zbiorowej
 • Ramy wstawiennictwa w kościele
Ewangelizacja

Zagadnienia:

 • Ewangelizacja – powołanie każdego wierzącego;
 • Głoszenie pełnowymiarowej ewangelii, która dotyczy wszystkich sfer życia;
 • Różnorodność form ewangelizacji;
 • Zajęcia praktyczne podczas ewangelizacji ulicznych organizowanych przez Kościół Chwały.
Kultura Królestwa

Zagadnienia:

 • Manifestacja kultury Królestwa Bożego w życiu kościelnym i prywatnym;
 • Królestwo Boże i ważna rola, jaką odgrywają w nim wierzący;
 • Korzyści płynące ze zrozumienia i właściwego działania w kulturze Królestwa Bożego;
 • Demonstracja potęgi Królestwa;
 • Jak aktywować Królestwo Boże w swoim życiu.
CalendarBlack

Kalendarz XII edycji

Inauguracja XII edycji
01.03.2022 (wtorek)

Zakończenie XII edycji
24.06.2022 (piątek)

Podejmij wyzwanie, które zmieni Twoje życie!